ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις αμπελιών με (οινοποιήσιμες ποικιλίες) ΕΩΣ 26η Απριλίου 2024

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 916/102034/08-04-2024 νέα Υπουργική Απόφαση:

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ ,

https://www.minagric.gr/e-services-minagric-new/3438-e-services-minagric-application-for-licensing-planting-vine

αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26η Απριλίου 2024.

1) Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης για τα συγκεκριμένα τεμάχια. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενης άλλης καλλιέργειας, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2) Για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης θα πρέπει στην αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντα να μην καταγράφονται αμπελοτεμάχια με μη εγκεκριμένη φύτευση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

3) Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

4) Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα. για όλες τις Περιφέρειες εκτός της ομάδας περιφερειών (ΚΡΗΤΗ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ που το ελάχιστο όριο ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα).

5) Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες

Ακολουθήστε μας