ΚΙΜΩΛΟΣ

Κίμωλος

Πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων από τον Δήμο Κιμώλου

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (3) μηνών

Ο Δήμος Κιμώλου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 47/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία κρίθηκε ότι, έχει ληφθεί νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α.Π.35408/19-06-2018 (ΑΔΑ Ω3Ο7ΟΡ1Ι-ΧΟ7) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Ανακοινώνει Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων , διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη και αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κιμώλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007, και τις όμοιες του άρθρου 116 του ν.4547/18 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018) και του άρθρου 12 της παρ. 22 του ν.4071/2012 .


Ειδικότητα: Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 
Κατηγορία: YE
Αριθμός ατόμων: 4
Ειδικά Τυπικά Προσόντα:  1.Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα για την κατηγορία ΥΕ
                                          2.Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.2584/2007
Xρονική διάρκεια: Τρείς μήνες


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπάλληλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (5 ) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KIMΩΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

 

Ακολουθήστε μας