ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Νέα υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Μήλου η Βάλλα Ευμορφία με αναπληρώτρια την Μπάρτζου Θεοδώρα

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ΄).

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄).

 

4. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).

 

5. Τις διατάξεις των πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 17 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.1397/1983, όπως αυτά ισχύουν και αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α΄).

 

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α΄).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4472/2017, για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος.

 

8. Την αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, με κριτήριο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Μήλου, αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Ορίζουμε Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μήλου, αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με τριετή θητεία, την Βάλλα Ευμορφία του Ευσταθίου, Διευθύντρια Οδοντιατρικής, με αναπληρώτρια την Μπάρτζου Θεοδώρα του Δημητρίου, Επιμελήτρια Β΄ Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4368/2016.

 

Χορηγούμε το επίδομα θέσης ευθύνης των εκατό (100) ευρώ στην αναφερόμενη Υπεύθυνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4472/2017.

 

Η παρούσα ισχύει από κοινοποιήσεώς της.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220