ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ( βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 07η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ζούλιας Φραγκίσκος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι ).

 

 

Θέμα 2ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

 

 

Θέμα 3ο: Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο της παλιάς παιδικής χαράς Αδάμαντα (πλησίον Πλατείας Ηρώου).

 

 

Θέμα 4ο: Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο έναντι του Κ. Υ. Μήλου, πλησίον χώρου του περιπτέρου.

 

 

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου.

 

 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης και περισυλλογής αδέσποτων ζώων.

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios