ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ο Δήμος Μήλου προκηρύσσει δημοπρασία για χώρους Πάρκινγκ στα χωριά

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι για την στάθμευση οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών (ημερολογιακές) από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

 

1) Περιγραφή του μισθίου Τα ακίνητα, ανά περιοχή πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

 

Α) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 500Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΑΛΥΚΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Β) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 3.000,00 ΕΩΣ 4.000,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Γ) ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 500,00 ΕΩΣ 700,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Δ) ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 900,00Τ.Μ. ΕΩΣ 1.200,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Ε) ΠΛΑΚΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕΣ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 300,00Τ.Μ. ΕΩΣ 500,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

ΣΤ) ΠΛΑΚΕΣ (Ή ΌΡΙΑ ΜΕ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ 600,00Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ. / ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

Ζ) ΤΡΥΠΗΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 1.500,00Τ.Μ. ΕΩΣ 2.500,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

 

 

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

 

 

3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

 

5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως:

Α) 31/12/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ)

Β) 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ)

Γ) 31/12/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ)

Δ) 31/12/2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ (Ή ΌΡΙΑ ΜΕ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ)

Ε) 31/12/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ)

ΣΤ) 31/12/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕΣ)

Ζ) 31/12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑ ) Με τον πρόσθετο όρο της δυνατότητας μονομερούς λύσης της σύμβασης εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και καταθέσει στον Δήμο Μήλου σχετική έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν.

 

 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ετησίως σε ισόποσες δόσεις με έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής κατόπιν πραγματοποίησης σχετικού έλέγχου και εγκρίσεων.

 

 

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

 

8) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις κατά το νόμο κρατήσεις δηλαδή χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

 

 

9) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

 

 

10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

 

11) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη δημοτική ιστοσελίδα www.milos.gr και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Μήλου. Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου και στον ηλεκτρονικό τύπο της Μήλου.

 

 

12) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

 

 

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-13.00, στα τηλ. 22873-60120 και 60107.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios