ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Η διακήρυξη για την πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στην Μήλο

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

2) τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

3) την με αρ. 53/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους» και

4) τη με αρ. 74/14-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

5) τη με αρ. 85/30-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: τροποποίηση της με αρ. 74/2020 απόφασης της Οικ. Επ. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

6)την ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως ισχύει

7) την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 [Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020)], όπως ισχύει

8) τις διατάξεις του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

10) το με Α.Π. 352/02-06-2017, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου

11) το με Α.Π.3727/16-05-2017, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου- Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας με θέμα «ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ»

12) το με Α.Π.3817/12-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με θέμα «Οδηγίες περί δημοπρασιών»

13) το με Α.Π.4165/20-05-2016 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου «Έκπτωση επί των προσδιορισθέντων τιμών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και Καντινών»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

 

 

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στις παρακάτω περιοχές:

α/α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

σε τ.μ.

ΣΚΟΠΟΣ

1

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

100,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

2

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (θαλάσσια σπόρ)

5,00

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

3

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ (ανατολικό τμήμα)

200,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ (κεντρικό τμήμα)

200,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

5

ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ (θαλάσσια σπορ)

10,00

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

6

ΜΥΤΑΚΑΣ

60,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

7

ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ (θαλάσσια σπορ)

10,00

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

8

ΠΑΧΑΙΝΑ

60,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

9

ΠΟΛΛΩΝΙΑ (Πελεκούδα)

27,50

ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10

ΠΟΛΛΩΝΙΑ (Πολυχρόνης)

50,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

11

ΤΡΙΑΔΕΣ

100,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

12

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ

200,00

ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

13

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ (θαλάσσια σπορ)

20,00

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μήλου την 10/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, από ώρα 10.00 έως 13.00 για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων αιγιαλού με τη σειρά με την οποία αναγράφονται ανωτέρω. Αν η δημοπρασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι ώρα 13.00 τότε θα παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε έγγραφο που θα προσκομιστεί στην Επιτροπή Δημοπρασίας θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 17/07/2020 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση νέας διακήρυξης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της μίσθωσης του χώρου του αιγιαλού αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/2022.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα τμήματα αιγιαλών που δημοπρατούνται , η επιφάνεια και η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 31/12/2022) έχουν ως εξής:

1) ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 100,00τ.μ ,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.673,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

85,00τ.μ.Χ 9ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=765,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 85,00τ.μ.

(1.000,00 + 15τ.μ. Χ 9ευρω/τ.μ.) Χ 80%=1.135,00 Χ 80% = 908,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

2) ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 5,00τ.μ.,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.092,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 5τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.615 Χ 80% =2.092,00ΕΥΡΩ

3) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4.255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.845,00 Χ 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 

4) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4.255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.845,00 Χ 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

5) ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ συνολικού εμβαδού 10,00τ.μ. , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.184,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 10Τ.Μ. Χ 23,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) Χ 80% = 2.730,00 Χ 80%=2.184,00ΕΥΡΩ θαλάσσια μέσα αναψυχής 10τ.μ.

6) ΜΥΤΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 60,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 3.311ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

45,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=1.035,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 45,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.845,00 Χ 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 

7) ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 10,00 τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 872,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(1.000,00ΕΥΡΩ + 10Τ.Μ. Χ 9,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ. ) Χ 80% =872,00ΕΥΡΩ

 

8) ΠΑΧΑΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 60,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 3.311,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

45,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=1.035,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 45,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.845,00 Χ 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 

9) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 27,50τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 316,25ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

27,50τ.μ. Χ 11,50ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=316,25ΕΥΡΩ

 

10) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 50,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.740,50ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

35,00τ.μ.Χ 11,50ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=402,50ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 35,00τ.μ.

(1.500,00 + 15τ.μ. Χ 11,50ΕΥΡΩ/τ.μ.) Χ 80%=1.672,50 Χ 80% =1.338,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 

11) ΤΡΙΑΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 100,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.673,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

85,00τ.μ.Χ 9ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=765,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 85,00τ.μ.

(1.000,00 + 15τ.μ. Χ 9ευρω/τ.μ.) Χ 80%=1.135,00 Χ 80% = 908,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

12) ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4.255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. Χ 23ευρω/τ.μ.) Χ 80%=2.845,00 Χ 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 

13) ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 20,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.368,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 20Τ.Μ. Χ 23,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) Χ 80% = 2.960,00 Χ 80%=2.368,00ΕΥΡΩ θαλάσσια μέσα αναψυχής 20τ.μ.

Το συνολικό επιτευχθέν από την παρούσα δημοπρασία, αντάλλαγμα χρήσης (μίσθωμα) για την τριετή μίσθωση θα καταβληθεί:

Για το έτος 2020 κατά ποσοστό 70% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στον Δήμο Μήλου και κατά ποσοστό 30% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στο Δημόσιο.

Για τα έτη 2021 & 2022 κατά ποσοστό 60% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στον Δήμο Μήλου και κατά ποσοστό 40% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στο Δημόσιο.

ως εξής :

α) Κατά το πρώτο συμβατικό έτος 2020, θα καταβληθεί το 40% του ετήσιου επιτευχθέντος κατά τη δημοπρασία μισθώματος ( λόγω κορονοϊού covid-19 ), πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του πριν την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, με καταβολή της πρώτης δόσης πριν την υπογραφή της σύμβασης.

β) Κατά το δεύτερο συμβατικό έτος 2021 θα καταβληθεί το ετήσιο επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία μίσθωμα, πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του έως 31-03-2021, είτε εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου πριν την υπογραφή της σύμβασης, σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 1η δόση έως 31-03-2021, 2η δόση έως 30-04-2021 3η δόση έως 31-05-2021.

γ) Κατά το τρίτο συμβατικό έτος 2022 θα καταβληθεί το ετήσιο επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία μίσθωμα, πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του έως 31-03-2022, είτε εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου πριν την υπογραφή της σύμβασης, σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 1η δόση έως 31-03-2022, 2η δόση έως 30-04-2022 3η δόση έως 31-05-2022.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού:

1) Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (για παράδειγμα αν η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 6.531,00ΕΥΡΩ , η εγγύηση θα είναι ποσού 6.531,00 χ 1/10 = 653,10ευρω ) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί .

2) Δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέχον καθώς και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διαγωνισμού από την Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Μήλου.

3) Φορολογική ενημερότητα (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία, φορολογική ενημερότητα της εταιρίας).

4) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας).

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 / 15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020.

6) Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή αντίγραφο καταστατικού σύστασης.

7) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική).

8) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα.

9) Αντίγραφο της άδεια λειτουργίας / γνωστοποίησης σε ισχύ, της επιχείρησή του για την οποία διεκδικεί, συμμετέχοντας στην παρούσα δημοπρασία, να εγκατασταθεί στον δημοπρατούμενο χώρο ΚΑΙ αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. .

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο (ή κανένα) από τα ανωτέρω , θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι δεσμεύεται να τα προσκομίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης της παραλίας.

10) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει , με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β΄1861).

Α) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στις περιοχές:

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΜΥΤΑΚΑΣ

ΠΑΧΑΙΝΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΤΡΙΑΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ σε επιφάνεια 200,00τ.μ.

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση :

τροχήλατης καντίνας , αυτοκινούμενης ή μη, με κάλυψη καντίνας 15,00τ.μ. που να απέχει τουλάχιστον εκατό μέτρα από τυχόν εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ) και σετ ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα, για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουόμενων στην υπολειπόμενη επιφάνεια.

Β) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στην περιοχή:

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουόμενων.

Γ) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στις περιοχές:

ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ σε επιφάνεια 20,00τ.μ.

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο θαλασσίων μέσων αναψυχής προς ενοικίαση σε λουόμενους τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, καντίνας ή άλλου τροχοφόρου οχήματος και η πώληση αναψυκτικών, μαγιώ, αντηλιακών και ειδών φαγητού.

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εκμίσθωση των χώρων αυτών δεν υποκαθιστά τυχών άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κ.λπ.. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα - τέντες κ.λπ.).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ενοικιαστή εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα).

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του επί του χώρου της παραλίας που έχει μισθώσει, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί την επιχείρησή του επί του χώρου της παραλίας που έχει μισθώσει προς εξυπηρέτηση των τουριστών – επισκεπτών του νησιού, κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 01 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου συμβατικού έτους, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο μισθωτής θα συμμετέχει και θα ενδιαφέρεται για την καθαριότητα όχι μόνο του τμήματος αιγιαλού που θα έχει μισθώσει αλλά και του υπόλοιπου τμήματος του συγκεκριμένου αιγιαλού, των χημικών τουαλετών (αν υπάρχουν) καθώς και για τη διατήρηση του πρασίνου που τυχόν θα υπάρχει . Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει τα απορρίμματα από τη λειτουργία της επιχείρησής του στον πλησιέστερο δημοτικό κάδο απορριμμάτων και δεν θα τα αφήνει στον αιγιαλό. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό καθαριότητας Δήμου Μήλου, όπως αυτός έχει καταρτιστεί με την με αρ. 91/2015 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μήλου» (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 6Φ9ΗΩΚΩ-ΜΟ2), σχετικά με τον αιγιαλό όπου δραστηριοποιείται . Τυχόν παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μήλου, από το μισθωτή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης θα επιφέρει τις κυρώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό Καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η διάρκεια της μίσθωσης να ορίζεται αποκλειστικά και μόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της παρούσας απόφασης.

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τον μισθωτή. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων αναψυχής ή άλλων μέσων που ανήκουν σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβολή της τοποθεσίας ή της έκτασης που έχει ενοικιασθεί από τον πλειοδότη, χωρίς την έγγραφη γνώμη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω της μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει , μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μήλου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και ενέχεται για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης χωρίς λόγο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απαγορεύεται από το μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο και να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλη ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη που ήθελε προκληθεί σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό επιχείρησης του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαγορεύεται από το μισθωτή η τοποθέτηση μέσων αναψυχής στον χώρο του αιγιαλού που δεν έχει διατεθεί για εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και ο εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο μισθωτής , υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης του εξοπλισμού της επιχείρησής του για την προστασία των λουόμενων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει σε εμφανές σημείο πινακίδα με τις τιμές κατά είδος καθώς και τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα: τιμαλφή, ρούχα κλπ.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της δημοπρασίας και του συναφθέντος - σε εκτέλεση του Πρακτικού- μισθωτηρίου συμβολαίου συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου αποστέλλονται στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ για τους λόγους που αναφέρονται στην ΚΥΑ, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα, θα βαρύνουν το μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με την τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου, στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου συντάσσοντας αποδεικτικό με δύο μάρτυρες και στο ηλεκτρονικό site του Δήμου www.milos.gr.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Μήλου κ. Κάτρη Κωνσταντίνα (τηλ. 22873 – 60107, 60105) στο Δημαρχείο , Πλάκα 84800 Μήλος Κυκλάδες , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 15.00.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

agios_ioan.jpg

agios_konst.jpg

axibad.jpg

axinad1.jpg

mandrakia.jpg

mytakas.jpg

papi.jpg

paxaina.jpgpelekouda.jpg

polyxr.jpg

triades.jpgfyriplaka.jpg

fyriplaka1.jpg

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios