ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Σε εκπόνηση ενός Masterplan για την ύδρευση προχωρά ο Δήμος Μήλου

Με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και του υδροδοτικού συστήματος του νησιού, ο Δήμος Μήλου προχωρά, με πολύτιμο σύμμαχο το Δίκτυο “Δάφνη”, στην εκπόνηση ενός Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης.

 

 

Μετά από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το νησί της Μήλου, όσον αφορά στη διαχείριση του ύδατος και των υδατικών διαθέσιμων, ο Δήμος φαίνεται να επιδιώκει να προχωρήσει με βάση ένα οργανωμένο και καταρτισμένο από ειδικούς σχέδιο, προκειμένου να προστατεύσει τους πόρους του νησιού, να διασφαλίσει την αρτιότητα του δικτύου ύδρευσης και να εξασφαλίσει καλή ποιότητα νερού στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

 

 

Δεδομένης της σημαντικής σχετικής εμπειρίας, που διαθέτει στο στελεχειακό δυναμικό του το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων “Δάφνη”, ο Δήμος Μήλου συνήψε προγραμματική σύμβαση με τον φορέα, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενέργειες εκπόνησης του Masterplan. 

 

 

Εξειδικευμένη υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

 

Πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, σημειώνεται, πως ο Δήμος Μήλου, προγραμματίζει την εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Μasterplan) και γεωχωρικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, με σκοπό τον προγραμματισμό υλοποίησης αναγκαίων έργων βελτίωσης και ενίσχυσης των εν λόγω υποδομών. Μάλιστα, προτεραιότητα στη διαδικασία αυτή, θα είναι η ασφαλής και ποιοτική κάλυψη των τρεχουσών υδρευτικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο.

 

 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η συνεργασία των δύο φορέων, με σκοπό την υλοποίηση της παραπάνω δράσης. Αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Μήλου, ωστόσο, όπως σημειώνεται, η Δ/νση χρειάζεται υποστήριξη στην υλοποίηση. Ως εκ τούτου, ο Δήμος αναθέτει στο Δίκτυο “Δάφνη”, το οποίο τονίζεται πως έχει αποδεδειγμένα σημαντική σχετική εμπειρία, την υποστήριξη του Δήμου, ενώ διαθέτει και τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση της σύμβασης.

 

 

Όπως διευκρινίζεται, το Δίκτυο “Δάφνη”, ως Δίκτυο Ο.Τ.Α. αποτελεί αναθέτουσα αρχή που εφαρμόζει το ν. 4412/2016. Ο Δήμος είναι μέλος του ΔΑΦΝΗ και ως τέτοιο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει της εμπειρίας και των υπηρεσιών του και λόγω της εταιρικής σχέσης. Το Δίκτυο δεν δραστηριοποιείται στην ιδιωτική αγορά, έχει δε ως μέλη αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στους οποίους υποχρεούται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του να παρέχει τεχνική υποστήριξη.

 

 

Οι προβλεπόμενες μελέτες

 

 

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που ενέκριναν οι δύο φορείς, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από το Δίκτυο “Δάφνη” κατά την εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) και γεωχωρικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμου Μήλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του βασικού Μέτρου ΟΜ2-02 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.) Νήσων Αιγαίου.

 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

• Γεωχωρική αποτύπωση και χαρτογράφηση των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων.

• Εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) που θα περιλαμβάνει Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος και προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος και την κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών ύδατος.

 

 

Δράση στο πλαίσιο σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας

 

 

Στο κείμενο της σύμβασης επισημαίνεται, ότι σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Μήλου, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης νερού ύδρευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Μήλου, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υπαρχόντων υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

 

Το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR 14), το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων του Δήμου Μήλου, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων το βασικό μέτρο με κωδικό GR14OM03-02, επιβάλλει τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan), με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησης.

 

 

Οι υποχρεώσεις των δύο φορέων

 

 

Στο πλαίσιο της σύμβασης, οι δύο φορείς συμφώνησαν στην ανάληψη των παρακάτω υποχρεώσεων.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Μήλου από την πλευρά του αναλαμβάνει:

 

 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να θέσει στη διάθεση του Δικτύου τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη των υποέργων της πράξης.

• Να παρέχει στο Δίκτυο “Δάφνη” τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση της δράσης.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στο Δίκτυο “Δάφνη” προσωπικό για την υλοποίηση της δράσης.

• Να παρέχει έγκαιρα στο ΔΑΦΝΗ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της δράσης.

• Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου απαιτείται.

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών της δράσης, με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ.

• Να συνεργάζεται με το ΔΑΦΝΗ για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της δράσης.

• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς που τυχόν θα απαιτηθούν, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

 

 

Αντιστοίχως, το Δίκτυο “Δάφνη” αναλαμβάνει:

 

 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια υλοποίηση της δράσης.

• Να κοινοποιεί στο Δήμο Μήλου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

• Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της δράσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Μήλου.

 

 

 

 Πηγή: www.koinignomi.gr

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios