Παιδία

Η προκήρυξη για τις υποτροφίες της ΕΒΕΕΜ για το σχολικό έτος 2020-2021

 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ (Ε.Β.Ε.Ε.Μ.)

προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2020-2021 πέντε (5) συνολικά υποτροφίες για 
τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου Μήλου και του ΕΠΑ.Λ. Μήλου, των οποίων οι 
οικογένειες είναι μόνιμοι κάτοικοι Μήλου, και έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε 
σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων και οι 
επαγγελματικές ειδικότητες ενδιαφέρουν άμεσα τις εταιρείες που αποτελούν την 
Ε.Β.Ε.Ε.Μ., και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. γεννήθηκαν 
μετά από την 1.1.1996).
Οι υποτροφίες συνίστανται σε:
Α) Χρηματικό ποσό 1.500,00 ευρώ (χιλίων πεντακοσίων) εκάστη.
Β) Δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης των υποτρόφων για ένα μήνα, το δεύτερο 
χρόνο της φοίτησης δηλ. το καλοκαίρι του 2022, στις εγκαταστάσεις των μελών της 
Ε.Β.Ε.Ε.Μ στη Μήλο (με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση).
Γ) Καταβολή χρηματικού ποσού για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή αξίας 600 
(εξακοσίων) ευρώ, στον/στην φοιτητή/τρια – σπουδαστή/στρια που θα συγκεντρώσει
τους περισσότερους βαθμούς, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κατωτέρω.
Με τις υποτροφίες αυτές η ΄Ενωση αποσκοπεί στην επιβράβευση των μαθητών των 
σχολείων του νησιού, οι οποίοι μόχθησαν και κατάφεραν με εξετάσεις να εισαχθούν 
και να φοιτήσουν στο α΄ έτος σχολής της Τριτοβάθμιας εκπαιδεύσης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, και το αντικείμενο των σπουδών τους ενδιαφέρει 
κατά προτεραιότητα τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδος, χωρίς όμως να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό.
 
Επίσης με τον τρόπο αυτό, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, δίνεται η ευκαιρία 
στους υποτρόφους να έχουν μία πρώτη επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, που θα 
τους βοηθήσει σημαντικά στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ακολουθούν, γίνεται από 
επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από:
1) Τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Μήλου
2) Τον Διευθυντή του Γυμνασίου Μήλου
3) Τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Μήλου
4) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου 
Μήλου
5) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑ.Λ Μήλου
6) Δύο εκπροσώπους των Εταιρειών μελών της Ένωσης.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης όλων των μελών, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να 
κρίνει τις αιτήσεις εφόσον είναι παρόντα τα δύο μέλη από τις Εταιρείες της 
Ε.Β.Ε.Ε.Μ., ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Μήλου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου
Μήλου και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου 
Μήλου.
 
Προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι επιτυχόντες και φοιτούντες στις ακόλουθες 
σχολές:
1) Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. και η Σχολή Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης
2) Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών.
3) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές 
4) Ανώτατες Σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης 
5) Ανώτατες Σχολές Θεωρητικής, Διοικητικής, Οικονομικής και Ιατρικής 
κατεύθυνσης και η Σχολή Καλών Τεχνών 
6) Α.Τ.Ε.Ι. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (πρώην)
7) Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής κατεύθυνσης (πρώην)
8) Α.Τ.Ε.Ι. Θεωρητικής, Οικονομικής, Διοικητικής και Ιατρικής κατεύθυνσης 
(πρώην) 
9) Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης
10) Σχολές Πλοιάρχων-Μηχανικών Ε.Ν. 
11) Δημόσιες Στρατιωτικές Σχολές 
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι υποτροφίες είναι ετήσιες. Στο επόμενο από την εισαγωγή 
τους έτος, οι ήδη υπότροφοι αλλά και οι ήδη φοιτητές, μπορούν να επανυποβάλλουν 
αίτηση και να τύχουν υποτροφίας, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 
υποτρόφων από τους νεοεισαχθέντες.
Επιπλέον, και για τον επόμενο χρόνο ο/η πρώτος μαθητής/τρια της Γ΄ Λυκείου, 
εφόσον δεν τύχει οποιασδήποτε υποτροφίας, θα λάβει ως βοήθημα το μισό ποσό της 
κανονικής υποτροφίας, εφόσον όμως έχει υποβάλει σχετική αίτηση (αφορά μόνο 
την οικονομική παροχή). Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων για το 
βοήθημα αυτό, εάν έχουν δηλαδή τον ίδιο βαθμό Απολυτηρίου, θα έχει 
προτεραιότητα ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό στον έλεγχο τελικής επίδοσης της Γ’ 
Λυκείου.
Δικαιολογητικά 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής:
1. Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας και κατάλογος υποβαλλομένων εγγράφων
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για τον τόπο κατοικίας των γονέων καθώς
 και του ίδιου
4. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής για το τρέχον εξάμηνο
5. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο αντίγραφο)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι δεν τυγχάνει υπότροφος άλλου
 τοπικού Ιδρύματος, Φορέα ή Εταιρείας.
7. Βεβαίωση εργασίας γονέων σε Εταιρεία-μέλους της Ε.Β.Ε.Ε.Μ.
8. Σχετικό έγγραφο της Σχολής του (π.χ. πρόγραμμα μαθημάτων) από το οποίο να 
 αποδεικνύεται ότι η Σχολή είναι τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης.
Αξιολογείται θετικά από την Επιτροπή εάν ένας από τους γονείς του υποψηφίου, ο 
φυσικός ή ο θεσμικός έχων την εποπτεία της οικογένειας, εργάζεται ή έχει 
εργασθεί στο παρελθόν σε μία από τις Εταιρείες-μέλη της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα παίρνει τους ανάλογους βαθμούς στην 
αξιολόγηση, όπως αυτοί αναφέρονται στα Κριτήρια Επιλογής Υποτρόφων, παρ.Β. 
(επισυναπτόμενα).
 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31-12-2020 στα γραφεία της 
΄Ενωσης. Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15-6-2021 στον 
Τοπικό Ηλεκτρονικό Τύπο.
Τα χρηματικά ποσά των υποτροφιών θα καταβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2021 από τα 
γραφεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ., με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων 
φοιτητών, ή με επιταγή μέσω ταχυδρομείου, ενώ η πρακτική εκπαίδευση των 
υποτρόφων θα γίνει κατόπιν σχετικής αίτησής τους, η κατάθεση της οποίας θα γίνει 
μέχρι 15-05-2021 στα γραφεία της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την ένδειξη «για την Ε.Β.Ε.Ε.Μ.».
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία, τα μέλη της Ένωσης δεν υποχρεούνται να απασχολήσουν τους 
υποτρόφους.
Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη γραμματεία 
της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. τηλ. 22870 23850.
Από την Ε.Β.Ε.Ε.Μ
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Προκειμένου η επιλογή των δικαιούχων της υποτροφίας του έτους 2020 - 2021 να 
γίνει με αντικειμενικό τρόπο, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια αξιολόγησης 
των αιτήσεων.
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΙ 
Εισαγωγή με την πρώτη φορά 5
Εισαγωγή με τη δεύτερη φορά 4 
Εισαγωγή με την τρίτη φορά 3 
Εισαγωγή με την τέταρτη φορά 2
 
Με τη λέξη «φορά» εννοούμε τη χρονιά από την αποφοίτηση του υποψήφιου από το 
Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑ.Λ. δηλ. πρώτη φορά είναι η χρονιά αποφοίτησης, δεύτερη 
φορά είναι η δεύτερη χρονιά αποφοίτησης κ.ο.κ.
Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 
 
Ο φυσικός πατέρας ή μητέρα, ο νόμιμος ή 
πραγματικός υπεύθυνος της ανατροφής του υποψηφίου,
μισθοδοτείται από Εταιρεία-μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. 8
O φυσικός πατέρας ή μητέρα, ο νόμιμος ή 
πραγματικός υπεύθυνος της ανατροφής του υποψηφίου
μισθοδοτήθηκαν στο παρελθόν σε Εταιρεία-μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. 3
 
O φυσικός πατέρας ή μητέρα, ο νόμιμος ή 
πραγματικός υπεύθυνος της ανατροφής του υποψηφίου
συνταξιοδοτήθηκαν από Εταιρεία-μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. 5 
 
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 υποψηφίων ή περισσότερων υποψηφίων, ο έχων τον
μεγαλύτερο βαθμό στον έλεγχο τελικής επίδοσης της Γ΄ Λυκείου, επιδοτείται με 1 
(ένα) βαθμό. Εάν υπάρχει ισοβαθμία των υποψηφίων και σε αυτό το κριτήριο, τότε 
επιδοτείται με 1 (ένα) βαθμό ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στον
έλεγχο τελικής επίδοσης της Β΄ Λυκείου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτή την
περίπτωση, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Οι Σχολές πενταετούς φοίτησης επιδοτούνται επιπλέον της βαθμολογίας της 
Σχολής (παρ. Ε) με 5 επιπλέον μόρια.
 
Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ 
 
1) Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. και Σχολή Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (απόλυτη επιλογή)
2) Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών 49 βαθμοί
3) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές 40 βαθμοί
4) Ανώτατες Σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης 31 βαθμοί
5) Ανώτατες Σχολές Θεωρητικής, Διοικητικής, Οικονομικής 
και Ιατρικής κατεύθυνσης καθώς και η Σχολή Καλών Τεχνών 25 βαθμοί
Οι κατωτέρω Σχολές, μολονότι έχουν ονομασθεί Πανεπιστημιακές, θα 
εξακολουθήσουν να έχουν την κατωτέρω βαθμολογία. 
6) Α.Τ.Ε.Ι. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (πρώην) 27 βαθμοί
7) Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής κατεύθυνσης (πρώην) 24 βαθμοί
8) Α.Τ.Ε.Ι. Θεωρητικής, Οικονομικής, Διοικητικής και
Ιατρικής κατεύθυνσης (πρώην) 22 βαθμοί 
9) Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης 10 βαθμοί
10) Σχολές Πλοιάρχων-Μηχανικών Ε.Ν. 10 βαθμοί
11) Δημόσιες Στρατιωτικές Σχολές 5 βαθμοί 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
1) Η ανωτέρω βαθμολογία, εάν παρατηρηθούν αδυναμίες αντικειμενικότητας, 
μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε χρόνο προγενέστερο των αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων.
2) Επίσης δικαίωμα αίτησης έχουν και οι απόφοιτοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών, 
οι οποίοι με εξετάσεις εισήχθησαν σε άλλες Ανώτατες Σχολές, μόνο στο α΄ έτος,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
3) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποτρόφων, προτεραιότητα για 
τις υπόλοιπες υποτροφίες έχουν:
α) οι εισαχθέντες με εξετάσεις και από άλλη Σχολή π.χ. από Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. έστω 
και σε διαφορετικό έτος από το πρώτο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
πάρει άλλη φορά υποτροφία
β) σε δεύτερη προτεραιότητα παίρνουν υποτροφία οι εισαχθέντες από Τ.Ε.Ι. σε 
Α.Ε.Ι. με εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίοι έχουν λάβει το μισό ποσό της 
υποτροφίας, ως σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρουν το 
υπόλοιπο μισό ως φοιτητές Α.Ε.Ι. 
γ) σε τρίτη προτεραιότητα παίρνουν υποτροφία όσοι είναι ήδη φοιτητές ή 
σπουδαστές, έχουν υποβάλλει αιτήσεις και δεν έχουν πάρει άλλη φορά την 
υποτροφία
δ) σε τέταρτη προτεραιότητα παίρνουν υποτροφία όσοι φοιτητές ή σπουδαστές 
έχουν τύχει της υποτροφίας λιγότερες φορές. Σε περίπτωση ίδιων 
χορηγήσεων τότε η περίπτωση αντιμετωπίζεται από τα κριτήρια του πίνακα.
ε) δεν θεωρείται εισαγωγή σε άλλη Σχολή η μετεγγραφή ή ακόμη και η εγγραφή 
σπουδαστή ή φοιτητή η οποία γίνεται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις με 
κοινωνικά κυρίως κριτήρια, π.χ. ανάπηρος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, 
αθλητής. Δεν αποτελεί αρνητικό κριτήριο εάν η εισαγωγή φοιτητή σε Σχολή 
έγινε με εισαγωγικές εξετάσεις έχει επιδοτηθεί και με μόρια που προέρχονται 
από κοινωνικά κριτήρια (π.χ. παιδί πολύτεκνης οικογένειας).
 
4) Η Επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί το καλοκαίρι και στο πλαίσιο της 
προκήρυξης ο φοιτητής ή σπουδαστής που έτυχε της υποτροφίας, καθορίζεται 
από την Ένωση.
5) Εργαζόμενος γονέας, νόμιμος ή πραγματικός υπεύθυνος της ανατροφής του 
υποτρόφου, σε Εταιρία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. θεωρείται εκείνος/η ο οποίος/α την ημέρα 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών από την Επιτροπή ανήκει στην δύναμη της 
Εταιρίας-μέλους της Ένωσης. 
6) Εργαζόμενος στο παρελθόν σε Εταιρία-μέλος της Ένωσης θεωρείται εκείνος ο
οποίος εργάσθηκε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών 
σε Εταιρία-μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. τα τελευταία 25 χρόνια. Συνταξιούχος 
θεωρείται εκείνος του οποίου ο εργοδότης από τον οποίο αποχώρησε για να 
συνταξιοδοτηθεί είναι μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. και η τελευταία αυτή εργασιακή 
σχέση διήρκεσε πάνω από 12 μήνες.
7) O χαρακτηρισμός των Σχολών σε Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής κ.λπ. 
κατεύθυνσης επεξηγείται από το συνημμένο έγγραφο του Λυκείου Μήλου.

Ακολουθήστε μας