ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για το έργο ''Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αδάμαντα Δήμου Μήλου''

 

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αδάμαντα Δήμου Μήλου» συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 Ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Αδάμαντα (εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί δύο αντλιοστασίων) καθώς και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) των ακαθάρτων των λοιπών οικισμών (Μήλου, Τρυπητής, Τριοβασάλου και Πέρα Τριοβασάλου) προς την κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Τέλος, στο αντικείμενο της εργολαβίας θα συμπεριληφθεί η κατασκευή 1.050 ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων.

Ιστορικό της Σύμβασης:

Ο Δήμος Μήλου, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως Λυμάτων Δήμου Μήλου» στην εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε.

Η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μήλου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 04.05.2007 (αρ. πρωτ. 2546/2007).
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων των οικισμών Αδάμαντα, Μήλου, Τρυπητής, Τριοβασάλου και Πέρα Τριοβασάλου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) της μελέτης ήταν, αρχικώς, η ΤΥΔΚ Ν. Κυκλάδων
Με την με αρ.223/30-09-2009 απόφαση του ΔΣ Δήμου Μήλου παρελήφθη η εμπρόθεσμα κατατεθειμένη Προκαταρκτική Μελέτη «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Έργα Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων».

Στις 19 Φεβρουαρίου του 2010 ο ανάδοχος προέβη σε διακοπή εργασιών της μελέτης λόγω της μη θεώρησης και πληρωμής του υποβληθέντος 1ου Λογαριασμού - Πιστοποίησης της Σύμβασης.

Από την ως άνω ημερομηνία διακοπής των εργασιών της μελέτης, ο Δήμος Μήλου προέβη σε ανεξάρτητες αναθέσεις των περιβαλλοντικών και λοιπών υποστηρικτικών μελετών για την εξασφάλιση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία τελικώς εκδόθηκε στις 24.09.2018 (υπ' αριθ. πρωτ. 56709/24.09.2018/ΑΔΑ 6ΘΨΙΟΡ1Ι-ΗΒΖ απόφαση Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Στις 20.12.2019, και κατόπιν διαδοχικών αλλαγών της επίβλεψης (αριθ. πρωτ. 10524/14.08.2008 έγγραφο ΤΥΔΚ και αριθ. πρωτ. Οικ.125333/6847/05.12.2013 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), με την αρ. 249/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μήλου ορίστηκε ως Δ.Υ. της μελέτης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου.

Ο σχετικός ορισμός της επίβλεψης πραγματοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 194/15.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου.
Κατόπιν αυτών, στις 15.02.2021 δόθηκε από τη Δ.Υ. η εντολή έναρξης των εργασιών της μελέτης (Α.Π. 939/15.02.2021).

Τον Μάρτιο του 2022 παρελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου οι παρακάτω μελέτες:
-Τοπογραφική Μελέτη έργων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
-Τοπογραφική μελέτη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Αδάμαντα
-Προμελέτη ΕΕΛ και έργων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
-Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αδάμαντα
-Προμελέτη αντλιοστασίων ακαθάρτων Αδάμαντα
-Τεύχη Δημοπράτησης Δικτύων
-Τεύχη Δημοπράτησης ΕΕΛ και έργων διάθεσης

Στις 28 Απριλίου 2022 κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας με τίτλο
"ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ"

Συνολικού προϋπολογισμού 10.561.063,63 Ευρώ

Ακολουθήστε μας