ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μήλου έτους 2023

 

Στα πλαίσια της ουσιαστικής μέριμνας του Δ.Λ.Τ. Μήλου για ευαίσθητα θέματα όπως αυτό της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, αλλά και στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Δ.Λ.Τ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σας ενημερώνουμε για την οργάνωση της Εκπαίδευσης της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μήλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, με σκοπό την ενημέρωση και την προετοιμασία αρχικά της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. αλλά και όσων πολιτών επιθυμούν να παρευρεθούν, αφενός για την αποτροπή και την τυχόν αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και αφετέρου για τις δυνατότητες του Δ.Λ.Τ. Μήλου σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και για τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν, όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην νησί μας.
Η εν λόγω Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα Εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος», και θα διαρκέσει μία (1) εργάσιμη ημέρα.
Το πρόγραμμα της περιγράφεται ως ακολούθως:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023:

Θεωρητικό - Πρακτικό Μέρος της Εκπαίδευσης (09:30 π.μ. - 10.30 π.μ.)

Θα πραγματοποιηθεί στον Λιμένα του Αδάμαντα και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Ανάλυση γενικών στοιχείων οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

 Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μήλου.

 Πρακτική επίδειξη των διαδικασιών χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους. Ανάλυση συνεπειών στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

 Πρακτική επίδειξη διαδικασιών χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών που διαθέτει το Δ.Λ.Τ. και ανάλυση της ορθής επιλογής του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό.

 


Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης – 10:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Ακολούθως του Θεωρητικού - Πρακτικού Μέρους, θα διεξαχθεί στον Λιμένα του Αδάμαντα η Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, το σενάριο της οποίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες επί τόπου.

Κατά την διάρκεια της Άσκησης, θα πραγματοποιηθεί παρέαση πλωτού φράγματος στη Θάλασσα γύρω από την κατά το σενάριο ρυπασμένη περιοχή με τη χρήση Ντιζελοϋδραυλικής ανέμης της Εταιρείας IMERYS S.A. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν στα άκρα του και τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά.

Εκπαιδευτές:
Cpt Μιχάλης Αγγελόπουλος – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βοηθός: Βλάσης Αγγελόπουλος - Μηχανικός Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μήλου,

Αβέρκιος Γαϊτανής

Ακολουθήστε μας