ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα – επιδοτήσεις

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

 

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, με έμφαση για πρώτη φορά σε ειδικότητες τεχνιτών, υλοποιεί αυτό το διάστημα το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» με κωδικό MIS 5047757 αφορά 800 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων. Οι ειδικότητες κατάρτισης αφορούν τους τομείς:

·         Τεχνικοί: Συγκολλήσεων & Κοπής Μετάλλων, Συντήρησης εγκαταστάσεων, Αλουμινοσιδηροκατασκευών, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.

·         Τεχνίτες: Εργαλειομηχανών, Τοποθέτησης Ικριωμάτων, Καθαρισμού και Βαφής Μετάλλων, Ελασματουργός, Σωληνουργός, Ξυλουργός, Μόνωσης - Μονωτής

·         Χειριστές: Ανυψωτικών μηχανημάτων έργου, Μηχανημάτων έργων για εκσκαφή & φόρτωση

·         Άλλες ειδικότητες: Social Media Marketing, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό/διεθνές εμπόριο, Διοίκηση μονάδων εστίασης.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο, που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν για το σύνολο των 200 ωρών κατάρτισης το ποσό των 1000€ (μεικτές απολαβές).

Βασικός στόχος είναι οι ωφελούμενοι να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

·         Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη.

·         Είτε με τη μέθοδο της μεικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης.

·         Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

Η υποβολή αίτησης είναι απλή και πραγματοποιείται με την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ψηφιακά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων http://katartisi.e-kyklades.gr όπου μπορεί να βρει κανείς περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από τον Φορέα στην ιστοσελίδα του έργου http://katartisi.e-kyklades.gr  

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Αντωνίου (22810-82346, εσωτ. 161) στη Σύρο ή με τα γραφεία μας στα νησιά Άνδρο 22820 51490 | Σαντορίνη 22860 25788 | Μήλο 22870 23970 | Μύκονο 22890 23937 | Νάξο 22850 22767 | Πάρο 22840 23031 | Τήνο 22830 22404

Ακολουθήστε μας